Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Mănești, pentru perioada 2021-2027

– dezvoltarea infrastructurii de bazǎ;
– relansarea turismului în general;
– creşterea potenţialului economic
– îmbunǎtǎţirea calitǎţii vieţii;
– valorificarea produselor tradiţionale tip artizanat;
– creşterea competitivitǎţii şi performanţelor activitǎţii în industrie, investiţii şi în special în agriculturǎ;
– stimularea spiritului întreprinzǎtor; – protejarea şi conservarea biodiversifitǎţii şi a habitatului natural;
– energie electricǎ (modernizatǎ pe stâlpi de beton şi iluminat stradal);
– asigurarea unui sistem durabil de alimentare cu gaze naturale (sursa în localitate, dar nu existǎ reţea de gaze);
– reabilitarea drumurilor;
– telefonia (vodafone). Încurajarea dezvoltǎrii întreprinzǎtorilor privaţi va trebui sǎ fie o politicǎ prioritarǎ în dezvoltarea comunei, atât în planificarea urbanisticǎ şi amenajarea teritoriului cât şi în politica fiscalǎ. Dezvoltarea în comunǎ a micilor întreprinzători
– microîntreprinderi, dar mai ales a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM – uri) – trebuie susţinutǎ mai ales dacǎ acestea folosesc sau antreneazǎ forţa de muncǎ localǎ şi valorificǎ resurse naturale locale.

La nivelul administrației publice locale, există o plaja variată de surse de finanțare pentru proiectele de investiții de interes local. Alegerea sursei de finanțare optime pentru un proiect de investiții dezvoltat la nivel local, implică o buna cunoaștere a legislatiei naționale în vigoare, a legislației europene în materie de fonduri, a Programelor Operaționale aferente finanțărilor UE, precum și a nevoilor curente și viitoare ale comunității locale. Ca urmare, pentru un obiectiv de investiție local, în cazul de față la nivelul comunei MĂNEŞTI, pot fi luate în considerare una sau mai multe surse de finantare:
a. Bugetul local;
b. Bugetul județului Prahova;
c. Bugetul de stat;
d. Programe guvernamentale;
e. Fonduri europene structurale și de investitii (prin Programele Operationale și PNDR);
f. Granturi;
g. Institutii financiare interne și internationale;
h. Alte surse de finanțare (ambasade, fundatii, organizatii etc);
Ținând cont de prioritățile și setul de actiuni stabilite, s-a conturat o lista de posibile proiecte pentru a fi implementate la nivelul comunei MĂNEŞTI in vederea dezvoltarii localitatii și imbunatățirii per ansamblu a calitatii vieții. Entitatea responsabila pentru implementarea acestor proiecte, autoritatea publica locala, va fi orientata spre mobilizarea tuturor părtilor de interes in vederea unirii eforturilor și obtinerea rezultatelor propuse.
În acest sens, va urmari eficientizarea gestionarii mijloacelor publice prin identificarea celor mai potrivite optiuni de finantare, organizarea corecta a licitatiilor și respectarea procedurilor specifice de implementare a proiectelor, controlul strict asupra executarii bugetului la nivelul fiecarui proiect, atribuirea de responsabilitati personalului din primarie, reevaluarea intregului sistem de resurse și servicii publice și transmiterea unor activitati catre sfera privata.
Un element cheie al oricărui proiect îl reprezintă modul de satisfacere a nevoilor comunitatii locale. Necesitățile de finantare reprezinta o cuantificare a nevoilor locale, indiferent de sursa de finantare.
În continuare s-a realizat un portofoliu de proiecte care sintetizeaza nevoile comunei MĂNEŞTI în perioada 2021-2027 și care cuprinde, totodata, o serie de previziuni cu privire la investițiile care se pot realiza în viitor. Lista de proiecte prezentată în continuare nu este exhaustivă, ci reprezintă o propunere de proiecte considerate importante pentru localitate. Orice nou proiect (față de cele menționate în portofoliu) va putea fi implementat în perioada 2021-2027, dacă va fi considerat oportun și necesar.

Sari la conținut